Tài liệu tham khảo

Hà Hải Thủy, Thư mục tác phẩm Trịnh Công Sơn, t/c Hợp Lưu (Mỹ), số 59, tháng 6&7 năm 2001

Nhà xuất bản Phụ Nữ, Trịnh Công Sơn Rơi Lệ Ru Người, HN. Quý II/2001

Ng Kha, Tôi Không Còn Cô Độc, Tâc giả xuất bản, Huế 1961

Ng Kha, Thơ Ng Kha, Hội VHNT TTH, Huế.1991

Nguyễn Trọng Tạo và....(chủ biên) Trịnh Công Sơn, Một Người Thơ Ca, Một Cõi Đi Về, Nxb Đm Nhạc và TT Văn Hoá –Ngôn Ngữ Đông Tây, HN. 5.2001

Trịnh Công Sơn, Con Đường Mùa Xuân (nhạc), t/s Văn Nghệ Thừa Thiên Huế, số 1 tháng ba /1976

Trịnh Công Sơn, Nam Thạch Hãn Những Ngày Đầu Tháng Ba, T/c Văn Nghệ BTT, số 9/7.1978

Trịnh Công Sơn, Kinh Việt Nam (tập nhạc),Nhđn Bản. SG 1968

Trịnh Công Sơn, Ta Phải Thấy Mặt Trời (tập nhạc), Nhân Bản. SG 1969

Tài liệu điền dã: Tại Huế, Qui Nhơn, Đà Lạt, B’lao,

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123